Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hervormde Scholen Katwijk aan Zee is het bevoegd gezag van de Hervormde basisscholen in Katwijk.

GRONDSLAG EN DOELSTELLING VAN DE STICHTINGEN
De Grondslag (artikel 2 van de statuten): De Stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het woord van God, waaraan geen andere verklaring en toepassing wordt gegeven dan in drie formulieren van Enigheid is uitgedrukt.
De Doelstelling (artikel 3 van de statuten): De Stichting heeft ten doel de oprichtingen  instandhouding van Hervormde Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs op de grondslag omschreven in artikel 2.

SAMENSTELLING BESTUUR

Het Bestuur van de Hervormde Scholen Katwijk komt een aantal malen per jaar bij elkaar om de gang van zaken omtrent de basisscholen te bespreken.

tot 31 december 2017 bestond het bestuur uit:

HET UITVOEREND BESTUUR:

Voorzitter
Dhr. M.C. Guijt

Penningmeester
Dhr. J.B. van Duijvenbode

Secretaris
Mevr. M. de Jong- van Duijvenbode

ICT
Dhr. D. Ouwehand

Bouw
Dhr. L.C. van Duijn

HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR:

Voorzitter toezichthoudend bestuur en GMR
Dhr. H. N. Haasnoot

GMR
Dhr. J. Hoek

Financiën
Mevr. W. van Duijn

Bouw
Dhr. C. van der Plas

Arbo zaken
M. Varkevisser

Arbo zaken
L.H.C. ten Hove